Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra (2016/4535)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
29/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Girona
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 2 d'agost de 2016, va aprovar definitivament el projecte de condicionament i eixamplament de la carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630, i de la carretera GI-P-5251, entre els PK 0+000 i 0+280. Termes municipals: Sant Sadurní d'Osortmort i Viladrau.

 

Contra l'acord esmentat que esgota la via administrativa, podeu interposar els recursos següents:

1) El recurs potestatiu de reposició davant del president d'aquesta Diputació, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament resulti desestimat el recurs de reposició.

2) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició.

3) Qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

Girona, 29 de setembre de 2016

 

Pere Vila i Fulcarà

President