Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació, mitjançant concurs-oposició, d'un/a tècnic/a de joventut en règim laboral interí/ina i la creació d'una borsa de treball
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
29/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Caldes de Malavella
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2016, s'han aprovat les bases reguladores de la convocatòria per la contractació, mitjançant concurs- oposició d'un tècnic/a de joventut en règim laboral interí/na i la creació d'una borsa de treball. Exp. 1020/2016.

En compliment del que estableix la normativa vigent, es fa públic que el text íntegre de les bases aprovades, es pot consultar a la pàgina web de l'ajuntament www.caldesdemalavella.cat

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Caldes de Malavella, 29 de setembre de 2016

 

Salvador Balliu i Torroella

Alcalde