Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de monitor/a de menjador
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
28/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Oristà
Atès que per decret núm. 72/2016, de data 23 de setembre, s'han aprovat les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de Monitor/a de menjador de l'Escola Bressol de l'Ajuntament d'Oristà.

Les bases d'aquesta convocatòria seran publicades al BOPB de data 07/10/2016 i a la pàgina web de l'Ajuntament "www.orista.cat".

La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Oristà, 28 de setembre de 2016

 

Marc Sucarrats Sabatés

Alcalde