Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre exposició pública d'un projecte d'obres
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
27/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Flix
Mitjançant acord de Junta de Govern de 15 de desembre de 2016, aquest Ajuntament va aprovar, amb caràcter inicial el següent projecte: "Arranjament d'un tram de la xarxa d'aigua potable del carrer Sant Jordi", redactat per l'Arquitecte Tècnic Diego Ramirez Macías, amb un pressupost d'execució per contracta de 29.153,74 Iva inclòs.

De conformitat amb l'establert en els articles 235.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i, 37.1.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet l'esmentat projecte, a informació pública, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Trenta dies hàbils a partir del següent al de la última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Horari: de 9:00 a 14 hores.

c) Oficina de presentació: Registre General.

d) Òrgan davant el qual es reclama: Alcaldia.

 

Flix, 27 de desembre de 2016

 

Marc Mur Bagés

Alcalde president