Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fan públiques diverses formalitzacions de contractes (exp. JU-28/16 GEEC 2015 902; JU-38/16 GEEC 2015 1071)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
26/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació, c. Pau Claris, 81, 5a planta, 08010 Barcelona, telèfon 93.316.41.00, fax 93.316.42.72.

c) Números d'expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902; JU-38/16 GEEC 2015 1071.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

-2 Objecte del contracte

Expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902.

a) Tipus: serveis.

b) Descripció de l'objecte: servei de transport de personal de diversos òrgans judicials de Catalunya per a la realització de diligències i actes de comunicació judicial.

c) Lots: lot 1 Barcelona, lot 2 Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet, lot 3 Institut de Medicina Legal de Catalunya, lot 4 Girona, lot 5 Lleida, lot 6 Tarragona-Valls, lot 7 Reus-Falset i lot 8 El Vendrell.

d) CPV: 60130000-8.

e) Data i mitjà de publicació de l'anunci de licitació: 23 de febrer de 2016 al Diari Oficial de la Unió Europea, 12 de març de 2016 al Boletín Oficial del Estado i 11 de març de 2016 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Expedient: JU-38/16 GEEC 2015 1071.

a) Tipus: serveis.

b) Descripció de l'objecte: servei de recollida d'escombraries dels centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves, Quatre Camins, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric 2016-2019.

c) Lots: lot 1 CP Brians 1 i Brians 2, lot 2 CP Quatre Camins i CP Joves, lot 3 CP Lledoners, lot 4 CP Puig de les Basses, lot 5 CP Mas d'Enric.

d) CPV: 90511300-5.

e) Data i mitjà de publicació de l'anunci de licitació: 13 de gener de 2016 al Diari Oficial de la Unió Europea, 8 de febrer de 2016 al Boletín Oficial del Estado i 8 de febrer de 2016 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-3 Tramitació i procediment

Expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

Expedient: JU-38/16 GEEC 2015 1071.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

-4 Valor estimat del contracte

Expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902. Import: 1.821.755,78 eur, distribuïts en els següents lots:

 

Lot

Àmbit

Valor estimat

1

Barcelona Ciutat

42.606,00 eur

2

Ciutat de la Justícia de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat

1.150.561,58 eur

3

Institut de Medicina Legal de Catalunya

22.806,36 eur

4

Girona

116.100,00 eur

5

Lleida

118.800,00 eur

6

Tarragona i Valls

120.518,17 eur

7

Reus i Falset

154.636,38 eur

8

El Vendrell

95.727,29 eur

 

 

Expedient: JU-38/16 GEEC 2015 1071. Import: 4.894.560,00 eur, distribuïts en els següents lots:

 

Lot

Àmbit

Valor estimat

1

CP Brians 1 i Brians 2

1.779.840,00 eur

2

CP Joves i Quatre Camins

1.105.920,00 eur

3

CP Lledoners

686.880,00 eur

4

CP Puig de les Basses

656.640,00 eur

5

CP Mas d'Enric

665.280,00 eur

 

-5 Pressupost base de licitació

Expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902: 742.196,80 eur dels quals 674.724,36 eur corresponen al preu del contracte i 67.472,44 eur a l'IVA, distribuïts en els següents lots:

 

LotAnualitatBaseIVA (10 %)Import total
1

2016

01.01 / 31.12

15.780,00 eur

1.578,00 eur

17.358,00 eur

2

2016

01.01 / 31.12

426.133,92 eur

42.613,39 eur

468.747,31 eur

3

2016

01.01 / 31.12

8.446,80 eur

844,68 eur

9.291,48 eur

4

2016

01.01 / 31.12

43.000,00 eur

4.300,00 eur

47.300,00 eur

5

2016

01.01 / 31.12

44.000,00 eur

4.400,00 eur

48.400,00 eur

6

2016

01.01 / 31.12

44.636,36 eur

4.463,64 eur

49.100,00 eur

7

2016

01.01 / 31.12

57.272,73 eur

5.727,27 eur

63.000,00 eur

8

2016

01.01 / 31.12

35.454,55 eur

3.545,46 eur

39.000,01 eur

 

 

Expedient: JU-38/16 GEEC 2015 1071: 2.617.230,00 eur dels quals 2.379.300,00 eur corresponen al preu del contracte i 237.930,00 eur a l'IVA, distribuïts en els següents lots:

 

Lot

Àmbit

Preu (IVA exclòs)

IVA (10 %)

Preu (IVA inclòs)

1

CP Brians 1 i Brians 2

865.200,00 eur

86.520,00 eur

951.720,00 eur

2

CP Joves i Quatre Camins

537.600,00 eur

53.760,00 eur

591.360,00 eur

3

CP Lledoners

333.900,00 eur

33.390,00 eur

367.290,00 eur

4

CP Puig de les Basses

319.200,00 eur

31.920,00 eur

351.120,00 eur

5

CP Mas d'Enric

323.400,00 eur

32.340,00 eur

355.740,00 eur

 

-6 Formalització del contracte

Expedient: JU-28/16 GEEC 2015 902.

a) Data d'adjudicació: 18 de maig de 2016.

b) Data de formalització: 16 de juny de 2016.

c) Contractista: lot 1 Visualthink Labs, SL, lot 2 Ara Vinc, SL, lot 3 Visualthink Labs, SL, lot 4 Gitaxi, SL, lot 5 Tele Radio Taxi Tarragona, lot 6 Agrupació Radio Taxi Tarragona, lot 7 Agrupació d'Industrials Taxistes, Servei Taxis Reus, lot 8 Agrupació Radio Taxi El Vendrell.

d) Import d'adjudicació: import net: 441.080,24 eur; IVA: 44.108,03 eur; import total: 485.188,27 eur.

 

Import d'adjudicació

Lot

Import Base

IVA (10 %)

Import total

1

10.153,20 eur

1.015,32 eur

11.168,52 eur

2

275.914,88 eur

27.591,49 eur

303.506,37 eur

3

5.436,40 eur

543,64 eur

5.980,04 eur

4

28.666,67 eur

2.866,67 eur

31.533,34 eur

5

29.333,33 eur

2.933,33 eur

32.266,66 eur

6

29.757,57 eur

2.975,76 eur

32.733,33 eur

7

38.181,82 eur

3.818,18 eur

42.000,00 eur

8

23.636,37 eur

2.363,64 eur

26.000,01 eur

 

Expedient: JU-38/16 GEEC 2015 1071.

a) Data d'adjudicació: 31 de maig de 2016.

b) Data de formalització: 1 de juliol de 2016.

c) Contractista: lot 1 Cespa Gestión de Residuos, SAU, lot 2 Cespa Gestión de Residuos, SAU, lot 3 Gelabert Gestión de Residuos, SA, lot 4 Sersall 95, SL, lot 5 Foment del Reciclatge, SA.

d) Import d'adjudicació: import net: 1.710.074,10 eur; IVA: 171.007,41 eur; import total: 1.881.081,51 eur.

 

Import d'adjudicació

Lot

Import base eur

IVA eur (10 %)

Import total eur

1

626.077,20

62.607,72

688.684,92

2

397.506,90

39.750,69

437.257,59

3

236.880,00

23.688,00

260.568,00

4

239.400,00

23.940,00

263.340,00

5

210.210,00

21.021,00

231.231,00

 

Barcelona, 26 de setembre de 2016

 

Per delegació (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general