Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu a la licitació d'unes obres
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
25/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de contractació per adjudicar pel procediment obert, i tramitació urgent les obres compreses en el projecte de la pavimentació i millora de serveis dels carrers d'Anselm Clavé, Sant Blai i Mossèn Serret, i acordada la iniciació del procediment d'adjudicació, s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de Clàusules aprovat, l'extracte del qual és el següent:

 

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de L'Espluga de Francolí.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 2016/452/07

 

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: El projecte executiu defineix totes les obres necessàries per a dur a terme la pavimentació i millora dels serveis soterrats que figuren al projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

b) Divisió per lots i número: No n'hi ha.

c) Lloc d'execució: L'Espluga de Francolí

d) Termini d'execució: 5 mesos.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent.

b) Procediment: Obert.

c) Criteri d'adjudicació: diversos criteris

Criteris objectius de valoració:

Fins un màxim de 100 punts que es repartiran de la següent manera:

- Fins un màxim de 10 punts al preu

- Fins un màxim de 10 punts per l'ampliació del termini de garantía.

- Fins un màxim de 80 punts per l'execució de la millora definida a l'expedient

 

4. Pressupost base de licitació:

- 349.848,95 eur (IVA inclòs en el preu)

- 60.717,59 eur (import de l'IVA al 21%)

- 289.131,36 eur (IVA exclòs en el preu)

 

5. Garanties:

- Garantia Provisional: 5.782,62 eur (equivalent al 2% del pressupost de licitació IVA exclòs) .

- Garantia definitiva: El 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs.

 

6. Obtenció de documentació i informació:

a) En el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí (www.seu.cat/esplugadefrancoli/perfilcontractant).

b) El Plec de Clàusules Administratives particulars i el projecte tècnic podran examinar-se pels interessats en dies i hores hàbils d'oficina, a la Secretaria municipal d'aquest Ajuntament, i en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí

d) Data límit d'obtenció de documents: No es fixa.

 

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No obligatòria

- Grup E. Hidràuliques Subgrup 1. Abastaments i sanejaments. Categoria 1

- Grup G. Vials i pistes Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. Categoria 1

- Grup G. Vials i pistes Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. Categoria 1

b) Altres requisits: Els establerts a la clàusula 10, i següents, del plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: En el termini de 13 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, llevat que sigui dissabte o festiu, cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest termini finalitzarà a les 14 hores.

b) Documentació a presentar: És l'assenyalada a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment. És obligatori que aquesta es faci en els documents que com annex figuren al Plec de clàusules.

c) Lloc de presentació:

1) Entitat: Ajuntament de L'Espluga de Francolí. Registre general

2) Plaça de la Vila, 1

3) L'Espluga de Francolí (43440)

 

9. Obertura ofertes econòmiques:

a) Entitat: Ajuntament de L'Espluga de Francolí.

b) Domicili: El que s'estableixi per la Mesa de contractació

c) Localitat: L'Espluga de Francolí.

d) Data: El dia i hora que s'estableixi per resolució de la Mesa de contractació.

 

10. Altres informacions: Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

Aquesta licitació queda condicionada a la definitiva aprovació del projecte, dels plecs i de la modificació pressupostaria en tramitació.

 

11. Despeses anuncis: Seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa com a màxim la quantitat de 1.000 eur.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a l'article 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

 

L'Espluga de Francolí, 25 de novembre de 2016

 

Josep Maria Caffarel Serra

Secretari interventor