Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació de la plantilla de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
25/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Balaguer


L'Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada el 27 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms.

Atès durant el termini d'exposició pública al BOP núm. 210 de data 2 de novembre de 2016, i Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, no s'han presentat al·legacions, l'acord ha esdevingut aprovat definitivament.

De conformitat amb L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. es fa pública la modificació de la Plantilla de Personal i relació de llocs de treball següent:

 

PERSONAL  FUNCIONARI

GN

P

V

TP 

II.-ESCALA  D' ADMINISTRACIO GENERAL

 

Subescala  administrativa

CAP SERVEIS ADMINISTRATIUS

A2

25

1

1

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 A extingir

CAP SERVEIS ADMINISTRATIUS

A2

25

1

0

0

 

 

Contra aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la última publicació al BOP i al DOGC.

 

Balaguer, 25 de novembre de 2016

 

Jordi Ignasi Vidal Giné

Alcalde