Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del contracte del servei de manteniment dels sistemes de megafonia per a la comunicació d'emergències de la Universitat Politècnica de Catalunya, per procediment obert
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat Politècnica de Catalunya
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Unitat de Contractació.

2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.

3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.

4) Telèfon: 93 401 25 62.

5) Telefax: 93 401 61 25.

6) Correu electrònic: info.contractacio@upc.edu

7) Web perfil de contractant: http://seuelectronica.upc.edu/ca/perfil-de-contractant

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

d) Núm. d'expedient: CONSE110102CO2016086.

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: serveis.

b) Descripció de l'objecte: servei de manteniment dels sistemes de megafonia per a la comunicació d'emergències.

c) Divisió per lots: donada la naturalesa d'aquest servei no procedeix la divisió en lots, doncs comportaria una problemàtica afegida per al seu desenvolupament.

d) Lloc d'execució: veure el punt 1.3 del Plec de prescripcions tècniques.

e) Termini d'execució: 1 any.

f) Admissió de pròrrogues: sí, possibilitat d'una pròrroga d'un any.

g) CPV: 48952000-6/2008.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Subhasta electrònica: no.

d) Criteris d'adjudicació:

I. Criteris avaluables de forma automàtica 65 punts.

II. Criteris que depenen d'un judici de valor: 35 punts.

 

4. Valor estimat del contracte: 60.892,56 eur

 

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net 30.446,28 eur. Import total 36.840,00 eur

 

6. Garanties exigides:

Provisional: es dispensa d'acord amb l'article 103 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació IVA exclòs.

 

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no es requereix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la indicada a la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives.

 

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 de desembre de 2016, a les 13.00 h.

b) Documentació a presentar: la ressenyada a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.

3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.

d) Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 3 mesos

comptats a partir de la data de l'obertura de les proposicions.

 

9. Obertura de les ofertes:

a) Descripció: obertura pública del sobre B.

b) Adreça: plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vèrtex, 2a planta. Sala de reunions.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08034.

d) Data i hora: tindrà lloc a les 10 h del dia 12 de gener de 2017. La data i l'hora d'obertura pública del sobre C s'anunciaran en el perfil de contractant.

 

10. Despeses de publicitat: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari o adjudicatària.

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

P. d. de signatura de la gerent (Resolució del 25 de novembre de 2014)

Pedro Serrano García

Cap del Servei de Patrimoni i Contractació