Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (EI-TX-14314)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
1.- Es fa públic, per a coneixement general, que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, ha formalitzat el contracte que a continuació es detalla.

Perfil del contractant: http://www.infraestructures.cat.

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu de la nova estació Reus - Bellissens. Clau: EI-TX-14314.

c) CPV: 71311000-1.

 3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert. Ateses les característiques de l'actuació, es considerà adequat licitar conjuntament un contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu i un contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. El primer dels contractes es formalitza inicialment i el segon quan s'aprovi l'estudi informatiu.

 

4.- Valor estimat dels contractes: 360.500,00 euros.

Pressupost de licitació. Import net: 360.500,00 euros. Import total 436.205,00 euros.

El desglossament de l'import de licitació es el següent: (a) redacció de l'estudi informatiu: 91.100,00 eur (IVA no inclòs) (b) redacció del projecte constructiu: 269.400,00 eur (IVA no inclòs.

 

5.- Formalització:

a) Data d'adjudicació: 10.10.2016.

b) Data de formalització: 08.11.2016.

c) Adjudicatari: Esteyco, SAP.

d) Import d'adjudicació. Import net: 82.910,11 euros. Import total: 100.321,23 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: L'oferta adjudicatària ha obtingut la màxima puntuació total entre les obtingudes per totes les ofertes admeses i no considerades desproporcionades, en aplicació dels criteris de puntuació establerts al Plec de Bases de la licitació en relació a l'oferta econòmica i a l'oferta tècnica.

Les característiques i avantatges determinants de la oferta tècnica respecte de les presentades per la resta de licitadors admesos són les següents, atenent a les puntuacions atorgades en els diferents criteris:

   - Proposta organitzativa

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

Francesc Gómez i Munné

Cap del Departament de Contractació