Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
1.- Es fa públic, per a coneixement general, que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, ha formalitzat el contracte que a continuació es detalla.

Perfil del contractant: http://www.infraestructures.cat.
2.- Objecte del contracte:

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: Contracte mixt del servei de subministrament i gestió dels dispositius d'impressió i multifunció i les solucions associades per a Infraestructures.cat i IFERCAT.

d) CPV: 79810000-5.

g) Mitjà de publicació anunci de licitació: DOGC num. 7152.

h) Data de publicació anunci de licitació: DOGC 30.06.2016.


3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.
4.- Valor estimat del contracte: 401.000,00 euros.
5.- Pressupost base de licitació. Import net: 401.000,00 euros. Import total 485.210,00 euros.
6.- Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 4.10.2016.

b) Data de formalització: 26.10.2016.

c) Contractista: Xerox España, SAU.

d) Import d'adjudicació: Import net: 187.589,40 euros. Import total: 226.983,17 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: L'oferta adjudicatària ha obtingut la màxima puntuació total entre les obtingudes per totes les ofertes admeses i no considerades desproporcionades, en aplicació dels criteris de puntuació establerts al Plec de Bases de la licitació en relació a l'oferta econòmica i a l'oferta tècnica.

Les característiques i avantatges determinants de la oferta tècnica respecte de les presentades per la resta de licitadors admesos són les següents, atenent a les puntuacions atorgades en els diferents criteris:

   - Proposta de servei de subministrament

   - Dispositiu i solucions de gestió.
Barcelona, 24 de novembre de 2016
Francesc Gómez i Munné

Cap del Departament de Contractació