Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases del Pla educatiu d'entorn
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Vendrell
El Ple de l'Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària, celebrat el dia 21 de novembre de 2016, es va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases per a la concessió de subvencions a les escoles i entitats educatives membres del Pla Educatiu d'Entorn.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord i el text de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats culturals del Vendrell es podrà consultar a les oficines de l'Ajuntament del Vendrell, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOPT. Aquest mateix anunci es publicarà també al DOCG i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar a l'Ajuntament del Vendrell dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases per a la concessió de subvencions a les entitats culturals, seran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

El Vendrell, 24 de novembre de 2016

 

Martí Carnicer Vidal

Alcalde