Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules que han de regir la licitació per convocar les obres de cobertura i tancament lateral de la pista annexa al pavelló esportiu Doctor Torné, 41
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2016, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació pública a convocar per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, per a l'execució dels treballs previstos al "Projecte cobertura i tancament lateral de pista annexa al Pavelló Esportiu de Sant Carles de la Ràpita", tramitat mitjançant procediment obert i amb varis criteris per a la seva adjudicació, i pel tràmit d'urgència, i sotmetre'l a informació pública per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.

 

1. ENTITAT ADJUDICADORA:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

- Descripció de l'objecte: el Projecte té per objecte definir les característiques per a la cobertura i el tancament lateral de la pista annexa al pavelló esportiu, ubicada al carrer Doctor Torné, 41 del municipi.

- Durada del contracte: l'execució de les obres s'haurà de portar a terme en un termini de dotze (12) mesos. El termini per a l'execució de les obres de l'esmentat Projecte, començarà a comptar a la data de signatura de l'Acta de comprovació del replantejament de les obres, un cop formalitzat el contracte i aprovat el corresponent pla de seguretat i salut.

 

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:

a) Tramitació: urgència

b) Procediment: obert

c) Forma: adjudicació tenint en compte l'oferta econòmica que resulti més avantatjosa utilitzant-se varis criteris per a la seva adjudicació, donat que la prestació dels treballs a executar pot ésser millorada, segons l'establert al Plec de Clàusules.

 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:

- Import: import net de 500.436,23.-eur, més 105.091,61.-eur d'IVA, resultant un total de 605.527,84.-eur(IVA inclòs).

 

5. GARANTIES:

a) La provisional: no s'estableix.

b) La definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

c) La complementària: 5% de l'import de les millores ofertes pel licitador (IVA exclòs), si s'escau.

 

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat de Contractació).

b) Domicili: Pl. Carles III, 13

c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540

d) Telèfon: 977. 74.01.00

e) Fax: 977. 74.58.14

f) Perfil de contractant: a través de la Web http://www.larapita.cat/

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13 dies naturals comptats des del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

 

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:

- Classificació exigida:

GRUP C SUBGRUP 2 CATEGORIA 2 (estructures de fabrica o formigó

GRUP C SUBGRUP 3 CATEGORIA 3 (estructures metàl·liques)

 

8.PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des del dia següent al que aparegui la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores. Així mateix l'anunci de licitació es publicarà al perfil de contractant de l'Ajuntament (www.larapita.cat).

b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament

- Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

- Domicili: Pl. Carles III, 13.

- Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.

d) Admissió de variants: no està prevista.

 

9. OBERTURA DE LES OFERTES:

- SOBRE 1.- En acte intern, en acabar-se el termini de presentació d'ofertes.

- SOBRE 2.- En acte públic, a les 13:30 hores del quart dia hàbil següent a comptar des de l'obertura de la documentació administrativa.

 

10. ALTRES INFORMACIONS:

- De conformitat amb l'establert al punt XXII del Plec de Clàusules Administratives, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista adjudicatari ha de realitzar a tots els subcontractistes o subministradors que participin al contracte.

- Serà condició especial d'execució del contracte a què es refereix aquest plec, de conformitat amb l'establert als articles 118 i 212.1 del TRLCSP que el contractista adjudicatari contracti un (1) persona que es trobi en situació d'atur, com a nou personal, per a la totalitat de l'execució de les obres.

 

11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.

 

Sant Carles de la Ràpita, 24 de novembre de 2016

 

Josep Caparrós Garcia

Alcalde