Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la implantació de cinc cruïlles semafòriques al districte econòmic (exp. O-41/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Per Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016, s'aprovà inicialment el projecte executiu per a la implantació de cinc cruïlles semafòriques al Districte Econòmic de l'Hospitalet (O-41/2016), per un pressupost total del contracte de 396.000,46 euros, que es desglossa en 327.273,11 euros més 68.727,35 euros d'IVA, la qual cosa es fa pública per a general coneixement. La documentació que integra l'esmentat projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics Administratius i Contractació d'aquesta Secretaria, durant el termini de 30 dies, en hores hàbils d'oficina, a partir del dia següent de la inserció d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l'article 235.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, dins d'aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, sobre qualsevol dels extrems de l'esmentat projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complimentat allò que disposa l'article 39 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 24 de novembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

 

P. d. (Decret 2303/2016, de 31 de març)

Soledat Colomé Coca

Lletrada del Servei de Contractació