Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per cobrir llocs de treball d'auxiliar administratiu/iva dins del Programa de treball i formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castellar del Vallès
Per resolució de l'alcalde de 23 de novembre de 2016 s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a seleccionar personal laboral temporal per a ocupar llocs de treball d'auxiliar administratiu/va dins de la convocatòria del Programa de Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (línia A, adreçada a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys), oberta per Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre.

Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat i el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu és de deu dies naturals a partir del següent al de publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l'ajuntament www.castellarvalles.cat

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

Castellar del Vallès, 24 de novembre de 2016

 

L'alcalde

 

P. d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015)

José Manuel Fernández Villaverde

Director de Serveis Econòmics