Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió per promoció interna de dues places vacants de caporal de la Policia Local, corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Pel qual es fa públic que per la Junta de Govern Local del dia 15 de novembre de 2016 s'han aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió per promoció interna de dues places vacants de caporal de la policia local, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per l'any 2016.

 

Contra aquest acord podeu interposar recurs de reposició davant de l'Alcalde en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu  en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la seva desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu (silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de l'endemà de la interposició de l'esmentat recurs sense que se n'hagi notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

 

 

PROCÉS SELECTIU PI02-2016

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir per promoció interna DUES places de CAPORAL de la Policia Local, escala d'administració especial, sots-escala de serveis especials, classe policia local, grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 7138, de data 9 de juny de 2016 i les bases específiques següents:

 

Primera.- Requisits específics

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

a) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria d'agent del cos de la Policia Local de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

d) Estar en possessió del certificat de nivell B de la Junta Permanent del Català o d'algun dels certificats o titulacions equivalents.

e) No haver estat condemnat per cap delicte. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

f) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

g) Presentar declaració jurada per la qual es pren el compromís d'acceptar la dedicació plena o exclusiva que li pugi ser exigida, i d'assistir als cursos d'especialització que la Corporació cregui convenients.

 

Segona.- Procés selectiu

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per la base general vuitena. Els aspirants hauran de realitzar les proves en la data i lloc que assenyali la resolució a que fa referència la base general sisena.

2.1. Fase d'oposició

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1. Teòrica. Coneixements professionals.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 90 minuts un qüestionari que constarà de 50 preguntes amb respostes alternatives i un tema a desenvolupar, relacionat amb el contingut del temari de l'annex 1.

La valoració d'aquesta prova serà de 15 punts. La puntuació de cada resposta correcta serà de 0,15 punts, la de cada resposta incorrecta de _0,05 punts, i la del tema fins a un màxim de 7,5 punts.

La valoració d'aquesta prova serà la suma dels dos apartats, quedant eliminat l'aspirant que no superi els 7,5 punts.

Prova 2. Pràctica. Coneixements professionals

Consistirà en resoldre per escrit un o més casos pràctics en el temps màxim de 90 minuts. El Tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns. La valoració serà entre zero i quinze, quedant eliminats els aspirants que no superin els 7,5 punts.

2.2. Fase de concurs

Consistirà en l'avaluació dels mèrits sempre sobre la documentació acreditativa aportada per l'aspirant en el moment de presentar la instància, i es farà de conformitat amb el següent barem.

A) Experiència professional.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 4 punts.

1. Per serveis policials prestats com a agent en qualsevol cos policial, a raó de 0,25 punts per any o fracció superior a 6 mesos treballats, i fins un màxim de 1,5 punts.

2. Per serveis policials prestats en superiors funcions com a caporal de la Policia Local o l'equivalent en qualsevol cos policial, a raó de 0,10 punts per mes treballat, i fins un màxim de 3 punts.

B) Titulacions acadèmiques.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

1. La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup A1 (Llicenciatura universitària), fins a 1,5 punts.

2. La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup A2, (diplomatura universitària o equivalent) fins a 1 punts.

3. La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup C1 (Batxiller superior o equivalent) fins a 0,50 punts.

C) Formació i perfeccionament.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 4 punts.

1. Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona o l'Escola d'Administració Pública, relacionats amb les tasques policials i realitzats amb aprofitament i sense que pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsic i l'específic per a l'accés a caporal:

1.1 Per cursos de durada inferior a 20 hores, 0,20 punts per curs.

1.2 Per cursos de durada entre 21 i 40 hores, 0,40 punts per curs.

1.3 Per cursos de durada entre 41 i 100 hores, 0,60 punts per curs.

1.4 Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,80 punts per curs.

2. Per assistència a seminaris, jornades o altres activitats formatives d'interès policial:

2.1 De durada inferior a 20 hores, 0,10 punts per cada un.

2.2 De durada entre 21 i 40 hores, 0,20 punts per cada un.

2.3 De durada entre 41 i 100 hores, 0,30 punts per cada un.

2.4 De durada superior a 100 hores, 0,40 punts per cada un.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos, jornades o seminaris al·legats. Els cursos, seminari, jornades o altres activitats formatives d'interès policial que no tinguin acreditada la durada en hores es computaran com a inferior a 20 hores.

D) Experiència en tasques de docència.

Per haver impartit cursos en qualsevol institució pública o privada, a raó de 0,05 punts per cada 20 hores, fins un màxim de 0,40 punts.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana.

Estar en possessió del certificat de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents de nivell superior a l'establert com a requisit: fins a 1 punt.

F) Mèrits policials

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació a llurs funcions. Fins a un màxim d'1 punt.

G) Entrevista curricular

Consistirà en mantenir una entrevista amb el Tribunal per avaluar el currículum professional i el perfil de l'aspirant en relació a la plaça a cobrir. El Tribunal podrà formular preguntes de caire professional per constatar la motivació pel lloc, l'experiència, els coneixements professionals i els mèrits al·legats al perfil professional desitjat. La valoració serà entre zero i cinc punts.

2.3 Proves psicotècniques.

Consistent en la realització d'una bateria de tests psicotècnics, essencialment proves aptitudinals i proves de personalitat, amb la finalitat de valorar si la intel·ligència general, els trets bàsics de personalitat i l'estat psicològic dels aspirants s'adeqüen al perfil de la plaça a proveir. Aquesta podrà ser completada amb una entrevista personal, a criteri dels tècnics que la realitzin, en la qual haurà d'estar present com a mínim un membre del tribunal. Es podran concertar els serveis especialitzats per l'elaboració, realització i/o valoració dels tests amb organismes, empreses o tècnics especialitzats. Els tècnics que valorin els tests psicotècnics faran un dictamen exhaustiu del perfil professional de cada aspirant i la proposta de qualificació. Aquest dictamen serà vinculant pel Tribunal. La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

2.4 Proves mèdiques.

S'ha de passar un reconeixement mèdic, que inclou les proves que figuren a l'annex 2 d'aquestes bases, amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenti cap causa mèdica que l'invalidi per a l'exercici de la professió. Els professionals que la facin facilitaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants seleccionats. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

2.5 Curs selectiu.

1. Consisteix en la superació del curs específic per a l'accés a la categoria de caporal que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat.

2. Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al DECRET 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

3. La qualificació del curs selectiu és d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.

2.6 Període de pràctiques.

1. Un cop superat el Curs de Formació, l'aspirant/a realitzarà un període de pràctiques de 12 mesos. Havent superat aquestes, serà nomenat funcionari de carrera.

2. Fins a la finalització del procés selectiu, els i les aspirants seleccionats són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa i les directrius de servei de l'Ajuntament.

3. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

4. Durant el període de pràctiques els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex 2 de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments d'adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.

 

 

ANNEX 1. TEMARI

 

1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc constitucional.

2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.

3. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

5. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.

6. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

7. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

8. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable.

9. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals en la prevenció i el control.

10. El Codi penal: delictes, faltes i penes

11. La jurisdicció penal: òrgans i competències.

12. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denúncia.

13. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del detingut.

14. La detenció de menors.

15. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic.

16. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions policials.

17. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals.

18. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer.

19. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.

20. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials.

21.- Policia administrativa: principals infraccions a les ordenances municipals, estructura de les denúncies i règim sancionador.

22. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim sancionador.

23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.

24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control.

25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

26. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació.

27. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

28. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació.

29. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars.

30. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents.

31. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències.

32. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i àmbits d'actuació.

33. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització.

34. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials.

35. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment.

36. La planificació dels serveis.

 

 

ANNEX 2. PROVES MÈDIQUES

 

D'acord amb els paràmetres exigits pels cossos i forces de seguretat

1. Antropometria

2. Generals

3. Aparell locomotor

4. Psiquisme i sistema nerviós

5. Sistema cardiovascular

6. Aparell respiratori

7. Aparell gènito-urinari

8. Aparell digestiu

9. Endocrinologia

10. Hematologia

11. Dermatologia

12. Infeccions

13. Sentit de la vista

14. Sentit de l'oïda

15. Altres

 

Olesa de Montserrat, 24 de novembre de 2016

 

Òscar González Ballesteros

Secretari