Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu a la licitació d'un contracte de serveis per a la contractació d'un servei de prevenció aliè per a l'Agència de Salut Pública de Barcelona en l'especialitat de medicina del treball
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Salut Pública de Barcelona
Per fer públic que a la pàgina web de l'Agència http://www.aspb.cat/proveidors.htm hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert, per a l'adjudicació del contracte que seguidament s'especifica:

 

- Núm. d'expedient: CONT 2016/644

 

- Objecte: contracte de serveis per a la contractació d'un Servei de Prevenció Aliè per a l'Agència de Salut Pública de Barcelona en l'especialitat de medicina del treball.

 

- Tramitació: ordinària

 

- Procediment: obert

 

- Forma d'adjudicació: varis criteris

 

- Data prevista del seu inici: el dia següent de la formalització del contracte

 

- Preu del contracte: 55.340.- euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 12.000 euros, pressupost net i 2.520 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %, i d'altre banda 40.820 euros, exempts d'IVA, repartit en les següents anualitats:

   a) Any 2017:

      a. 7.260 eur IVA inclòs

      b. 20.410 eur exempt d'IVA

   b) Any 2018:

      a. 7.260 eur IVA inclòs

      b. 20.410 eur exempt d'IVA

 

- Valor estimat del contracte: 105.640.-eur, IVA no inclòs

 

- Garanties

   a) Provisional: d'acord amb l'article 103 del TRLSCP no es requereix la constitució de garantia provisional per aquest expedient de contractació.

   b) Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació, IVA no inclòs.

 

- Data límit d'obtenció de la documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

- Requisits específics del contractista

   a) Classificació: No es requereix per aquest expedient

   b) Solvència econòmica i financera: Veure clàusula 7 i 13 del plec de clàusules administratives particulars.

   c) Solvència tècnica i professional: Veure clàusula 7 i 13 del plec de clàusules administratives particulars.

   d) Habilitació empresarial o professional: no es requereix.

 

- Presentació d'ofertes

   a) Data límit de presentació: a les 14 hores del dia 15 de desembre de 2016

   b) Documentació que cal presentar: la requerida en el plec de clàusules administratives particulars, al quadre de característiques del contracte i al plec de prescripcions tècniques.

   c) Lloc de presentació: en el Registre General de l'ASPB, Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona.

   d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

   e) Admissió de variants: Per aquest tipus de contracte no s'admetran variants.

 

- Obertura de les ofertes sobre 2 (oferta tècnica)

Lloc: Agència de Salut Pública de Barcelona. Sala de reunions, 2a Planta, Plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona

Data i hora: 30/12/2016 a les12:00 hores

 

- Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives particulars.

Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

      1. Criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica: 80 punts

      2. Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor: 20 punts

 

- Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

Marta Salamero i García

Secretària