Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de formalització d'un contracte d'obra
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
24/08/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
1) Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Universitat de Barcelona

b) Dependència que tramita l'expedient: Oficina de Contractació Administrativa

c) Expedient: 2015/89

d) Perfil del contractant: https://seu.ub.edu

 

2) Objecte del contracte:

a) Tipus: obres

b) Descripció de l'objecte: reforma de la climatització de l'edifici 690 per a l'eliminació de la torre de refrigeració de la torre 2 de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

c) Lots: No

d) CPV: 45331220-4 "treballs d'instal·lació d'aire condicionat

 

3) Tramitació, procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada

 

4) Valor estimat del contracte: 351.206,6 euros, (IVA exclòs)

 

5) Pressupost base de licitació: Import net: 351.206,6 euros, 21 % d'IVA: 73.753,39 euros. Import total: 424.959,99 euros

 

6) Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 26 de juliol de 2016

b) Data de formalització del contracte: 24 d'agost de 2016

c) Contractista Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. _ CIF A58295031

 

7) Import adjudicació: Import net: 283.720,15 euros, 21 % d'IVA: 59.581,23 euros. Import total: 343.301,38 euros

 

8) Avantatges de l'oferta adjudicatària : l'oferta més avantatjosa per als interessos de la Universitat de Barcelona, tal i com es desprèn dels informes tècnics que consten a l'expedient de contractació on consten les característiques i avantatges de la seva oferta respecte la presentada pels altres licitadors.

 

Barcelona, 24 d'agost de 2016

 

Josep Antoni Plana

Rector en funcions (26/7/16)

Òrgan de contractació