Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la disposició general de creació d'un fitxer per al tractament de dades de caràcter personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
El Consell Rector del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (en endavant, CAO), reunit el 19 de juliol de 2016 va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació inicial de la creació del fitxer Usuaris Museu de la Música, de titularitat del propi Consorci.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7176, de 3 d'agost de 2016, publicà l'anunci pel qual se sotmetia a informació pública aquest acord, sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa la Disposició general de creació d'un fitxer per al tractament de dades de caràcter personal ha quedat aprovada de forma definitiva i redactada en els termes següents:

 

DISPOSICIÓ GENERAL DE CREACIÓ D'UN FITXER PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

PRIMER.- Es crea el fitxer amb dades de caràcter personal de titularitat del CAO, la denominació i altres referències bàsiques del qual s'especifiquen a l'Annex I.

 

SEGON.- El fitxer que s'indica a l'annex es regirà per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu, règim local i per la resta de normes legals i reglamentàries que hi siguin aplicables.

 

TERCER.- El responsable del fitxer serà el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra segons s'indica a l'annex, el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l'exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s'apliquen en funció del nivell de seguretat del fitxer i resulten principalment de l'adopció a nivell intern de les mesures previstes en el títol VIII del Reial Decret 1.720/2007, de 21 de desembre, que aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall d'aquestes mesures i la seva aplicació concreta figuren al Document de Seguretat.

 

QUART.- Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els interessats o afectats podran adreçar-se al Consorci. En el cas que el fitxer sigui objecte de tractament per part d'un tercer a qui el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment davant l'empresa o entitat adjudicatària, sempre que així s'hagi establert a l'acord d'adjudicació.

 

CINQUÈ.- Es sotmet aquest acord d'aprovació inicial i el projecte de Disposició a informació pública. S'informarà de l'adopció de l'acord mitjançant anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) exposant-se al Tauler d'anuncis del Consorci per tal que es puguin presentar les al·legacions i que es creguin convenients. En cas de no presentació d'al·legacions dins el termini d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.

 

 

Annex I. FITXER QUE ES CREA

 

1. Fitxer de titularitat del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

 

Nom del fitxer

Usuaris Museu de la Música

Finalitat i usos

Gestió del servei de venda d'entrades, abonaments o altres serveis i productes del Museu de la Música. Enviament d'informació. Cobrament

Persones o col·lectius afectats

Persones que adquireixen entrades, abonaments o altres serveis i productes del Museu de la Música

Procedència de les dades

Del propi interessat o del seu representant legal

Procediment de recollida de dades

Enquestes o entrevistes, formularis

Estructura del fitxer i dades incloses

Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge, signatura, data de naixement, dades bancàries, targeta de crèdit

Sistema de tractament

Mixt

Cessions

Administració tributària, bancs i caixes d'estalvi

Transferències internacionals

No es preveuen

Unitat responsable

Àrea de Comunicació i Premsa

Nivell de seguretat

Bàsic

 

 

Barcelona, 23 de setembre de 2016

 

(Per acord del seu Consell Rector, de 19 de juliol de 2016)

Joaquim Garrigosa Massana

Director de l'Auditori i en exercici de les funcions de la gerència