Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de dos projectes d'obres municipals ordinàries
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Manlleu
Per resolució del regidor de Serveis Territorials i Planificació Territorial de l'Ajuntament de Manlleu de data 22.09.2016 s'han aprovat de manera definitiva els següents projectes d'obres municipals ordinàries titulats:

- "Instal·lació de les canonades del circuit primari de la instal·lació de climatització geotèrmica entre la sortida dels pous i el col·lector general" amb un pressupost de contractació de 56.953,33 EUR més IVA (68.913,53 EUR amb l'IVA del 21% inclòs).

- "Obra civil per la substitució de les canonades del circuit primari de la instal·lació de climatització geotèrmica entre la sortida dels pous i el col·lector general" amb un pressupost de contractació de 148.690,15 EUR més IVA (179.915,08 EUR amb l'IVA del 21% inclòs).

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitat i serveis de les corporacions locals.

 

Manlleu, 23 de setembre de 2016

 

Àlex Garrido i Serra

Alcalde