Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre exposició pública del Projecte d'obres per a la implantació d'un sistema de megafonia de les platges del Bogatell, de la Mar Bella, de la Nova Mar Bella i de Llevant de Barcelona (exp. 16/0242-00-CP/01)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
En data 14 de novembre de 2016, el Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal ha adoptat, entre d'altres, la següent resolució:

 

APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb allò disposat a l'article 235.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i a l'article 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte de la Contractació del subministrament i instal·lació de la infraestructura necessària per la connectivitat del sistema de megafonia de les platges del Bogatell, de la Mar Bella, de la Nova Mar Bella i de Llevant de Barcelona, amb un pressupost d'execució de 284.848,16 eur (IVA inclòs).

 

SOTMETRE el projecte a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, situada al Av. Diagonal, 240, 5ª Planta, i al perfil del contractant;

 

CONSIDERAR que en cas que no es formulin al·legacions, que hagin de ser estimades, durant el termini d'informació pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord, la qual cosa haurà de ser certificada per la Secretària Delegada de l'Institut.

 Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

P. d. (16/10/2015)

Rosa Martín i Niubó

Secretària delegada