Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (exp. 7/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Català de Finances
D'acord amb el que determina l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), es fa pública la formalització del contracte següent:

 

-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català de Finances

b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Català de Finances.

c) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 635 6ª planta, 08010 Barcelona

d) Telèfon: 93 342 84 10

e) Correu electrònic: dfernandez@icf.cat

f) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=INSTITUT+
CATAL%C3%80+DE+FINANCES&reqCode=viewDetail&idCap=203568&department=13000&


g) Expedient: 7/2016

 

-2 Objecte del contractea) Tipus de contracte: serveisb) Descripció de l'objecte: serveis d'auditoria dels comptes anuals de l'Institut Català de Finances i de les seves empreses participades Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU, Institut Català de Finances, S.G.E.I.C., SAU, Capital Expansió, FCR de régimen simplificado, Capital MAB, FCR, Societat Catalana d'Inversió en Cooperatives, SCR, SA, així com dels comptes anuals del grup ICF.

c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi: 79212300-6

 

-3 Tramitació i Procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

 

-4 Pressupost base de licitació

Import total: 454.500,00eur, IVA exclòs; 549.945,00eur IVA inclòs

 

-5 Formalització

a) Data d'adjudicació: 21/09/2016

b) Data formalització: 15/11/2016

c) Contractista: Ernst & Young, SL

d) Nacionalitat: espanyola

e) Import d'adjudicació: 318.000,00eur, IVA exclòs; 384.780,00eur IVA inclòs.

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Josep Ramon Sanroma

Conseller delegat