Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació d'un contracte de subministrament (exp. 16/0047)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Hospital Clínic de Barcelona
1.- Entitat adjudicadora:

1.1. Organisme: Hospital Clínic de Barcelona

1.2. Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació

1.3. Obtenció de documentació i informació:

1.3.1. Adreça Perfil del Contractant: www.hospitalclinic.org / proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

1.3.2. Correu electrònic: sc@clinic.ub.es

1.3.3. Telèfon: 93 227 54 60

1.3.4. Data límit obtenció documentació: 15 de desembre de 2016

1.4. Número d'expedient: 16-0047

 

2.- Objecte del contracte:

2.1. Tipus: Subministrament

2.2. Descripció: Subministrament de reactius de Biologia Molecular per al Laboratori de Microbiologia

2.3. Divisió per Lots: Si

2.4. Número de lots: 8

2.5. Lloc d'execució / lliurament:

2.5.1. Domicili: Hospital Clínic de Barcelona - C/ VIllarroel, 170

2.5.2. Localitat i codi postal: Barcelona - 080362.6. Termini d'execució/lliurament: 7 mesos.

2.7. Admissió de pròrroga: Si

2.8. CPV: 33696500-0

 3.- Tramitació i procediment:

3.1. Tramitació: ordinària

3.2. Procediment d'adjudicació: Obert

3.3. Subhasta electrònica: No

3.4. Criteris d'adjudicació: Pluralitat de criteris d'adjudicació

Criteris Judici de Valor: 50 punts.

Criteris Objectius : 50 punts.

 

4.- Valor estimat del contracte: 190.956,55 euros.

 

5.- Pressupost de licitació:

5.1. Import net 86.238,44 euros. Import total 104.348,51 euros.

 

6.- Garanties:

6.1. Provisional: No s'exigeix

6.2. Definitiva: No s'exigeix

 

7.- Requisits específics del contractista:7.1. Classificació empresarial: No procedeix

7.2. Solvència econòmica - financera i tècnica: De conformitat amb l'apartat 2D del PCA

7.3. Altres requisits:

7.4. Contractes reservats: No

 

8.- Presentació de proposicions:

8.1. Data límit de presentació de documentació: 15 de desembre de 2016, fins les 14:00 hores

8.2. Lloc de presentació:

Hospital Clínic de Barcelona - Registre de Contractacions

C/ Villarroel 170. Planta 3 entre les escales 1 i 2. 08036 Barcelona

8.3 Presentació electrònica: No

8.4. Admissió de variants: No

8.5. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos

 

9.- Obertura d'ofertes:

9.1. Criteris Judici de Valor:

Dia i hora: 23 de desembre de 2016 a les 10:15 hores

Lloc: Hospital Clínic de Barcelona. Sala de Reunions de la Unitat de Contractació. C/ Villarroel 170.Planta 3 (entre escales 1 i3). 08036 Barcelona9.2. Criteris objectius: La data es publicarà en el tauler d'anuncis del Perfil del Contractant

 10.- Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l'adjudicatari (màxim 3.000 euros).

 

11.- Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea": No Procedeix


 

12.- Altres informacions:

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

M. José Turrión

Tècnica de la Unitat de Contractació