Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
 

--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 08010 Barcelona, tel. 93.554.74.40, fax 93.554.74.58.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Jurídica i de Contractació.

c) Número d'expedient: 19/2016.

 

--2 Objecte del contracte

a) Descripció: Serveis d'impressió de materials publicitaris que complementin i reforcin la difusió de les campanyes de comunicació de Loteria de Catalunya.

Lot 1: Servei d' impressió de papereria

Lot 2: Servei d'impressió en altres suports

Lot 3: Servei d'impressió Talonaris (participacions)

b) Termini d'execució: Des de la data de la formalització del contracte i fins el 31 de desembre de 2017.

c) CPA: Lot 1: 18.12.12 Serveis d'impressió de catàlegs, prospectes, anuncis i altres productes publicitaris.

Lot 2: 18.12 Altres serveis d' impressió

Lot 3: 18.12 Altres serveis d'impressióCPV: Lot 1: 79.810.0000-2 Serveis d'impressió i serveis connexes

Lot 2: 79.810.0000-2 Serveis d'impressió i serveis connexes

Lot 3: 79.810.0000-2 Serveis d'impressió i serveis connexes

 

--3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb diversos criteris

 

--4 Preu del contracte

a) Valor estimat del contracte: 179.586,78 eur, IVA exclòs.

b) Pressupost de licitació: L'import màxim de licitació és de 179.600eur IVA exclòs.

Lot 1: 43.800,00eur (IVA exclòs

Lot 2: 100.800,00eur (IVA exclòs)

Lot 3: 35.000,00eur (IVA exclòs)

 

--5 Garanties

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs IVA.

 

--6 Obtenció d'informació i documentació

a) A l'adreça esmentada a l'apartat 1.a) i a la pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins la data fixada com a data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

Acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d'acord amb el que s'estableix a l'apartat F del quadre de característiques del contracte.

 

--8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació d'ofertes: Fins les 14:00 hores del dia 14 de desembre de 2016.

b) Documentació a presentar: La requerida a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars, en relació a l'apartat G.2 del quadre de característiques.

c) Lloc de presentació: A l'adreça esmentada en l'apartat 1.a).

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos a partir de l'obertura del sobre C.

e) Admissió de variants o alternatives: No s'admeten variants.

 

--9 Criteris d'adjudicació

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica:

a.1) Oferta econòmica, fins a un màxim de 90 punts.

a.2) Oferta de reducció de terminis de lliurament dels treballs per sota dels màxims establerts en el plec de prescripcions tècniques. Fins a un màxim de 10 punts.

 

--10 Obertura de les proposicions

Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes 639, 4a planta 08010 Barcelona.

Sobre C (oferta econòmica): 12:00 hores del dia 19 de desembre de 2016.

 

--11 Despeses de l'anunci: seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

 

Marta Espasa Queralt

Consellera delegada