Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat d'explotació ramadera mixta de porcí, boví, aviram i equí, promoguda per Grup Montpedrós, SC, al terme municipal de Masarac (exp. G1AAI150200)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per Grup Montpedrós, SC, per exercir l'activitat d'explotació ramadera mixta de porcí, boví, aviram i equí, amb emplaçament previst al terme municipal de Masarac.

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental, que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, pl. Pompeu Fabra, 1, i al web del Departament (adreça http://territori.gencat.cat/informaciopublica), durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit, i en el cas de les entitats ambientals, també telemàticament a través del web Tràmits o el Canal Empresa.

 

Girona, 23 de novembre de 2016

 

Ricard Danés i Ribalta

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona