Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat ramadera porcina d'engreix, promoguda per Carmil, SL, al terme municipal d'Aiguaviva (exp. G1AAI160062)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per Carmil, SL, per exercir l'activitat ramadera porcina d'engreix, amb emplaçament previst al terme municipal d'Aiguaviva.

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental, que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, pl. Pompeu Fabra, 1, i al web del Departament (adreça http://territori.gencat.cat/informaciopublica), durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit, i en el cas de les entitats ambientals, també telemàticament a través del web Tràmits o el Canal Empresa.

 

Girona, 23 de novembre de 2016

 

Ricard Danés i Ribalta

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona