Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació.

c) Número d'expedient: C-28/2016.

 

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: "Assistència tècnica a l'ATM per a la definició, desenvolupament i implementació dels models tarifaris, comercial i d'atenció al client".

b) Termini d'execució: 2 anys.

c) Admissió de pròrroga: No.

d) Codi CPV: 79411000-8.

 

3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4.- Valor estimat del contracte: 625.000,00 Euros, IVA exclòs.

 

5.- Pressupost base de licitació:

Import total: 625.000,00 Euros, IVA exclòs.

IVA suportat: 21%

 

6.- Garantia:

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Autoritat del Transport Metropolità.

b) Domicili: c/Muntaner, 315-321

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=203711&department=11800&

c) Localitat i codi postal: Barcelona (08021)

d) Telèfon: 93.362.00.20.

e) Telefax: 93.362.00.55.

f) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: 29 de desembre de 2016.

 

8.- Requisits específics del contractista:

Els establerts en el plec de clàusules administratives.

 

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 30 de desembre de 2016 fins les 14,00h.

b) Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

c) Documentació a presentar: segons s'especifica en el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment obert.

d) Lloc de presentació: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

Les proposicions també es podran presentar per correu dins del termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i comunicar al Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'ATM la remissió de l'oferta mitjançant un fax (933620055) o per correu electrònic (contractacio@atm.cat) abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

e) Admissió de variants: No.

 

10.- Obertura de les ofertes tècniques:

a) Lloc: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

b) Dia i hora: 13 de gener de 2017, a les 10,00h.

 

11.- Obertura de les ofertes econòmiques:

a) Lloc: a la seu social de l'ATM, a l'adreça indicada al punt 7.

b) Dia i hora: 27 de gener de 2017, a les 10,00h.

 

12.- Criteris d'adjudicació:

Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

a) Oferta econòmica: cost global més baix 51 punts.

b) Equip humà: Activitats i temps de dedicació de cada membre de l'equip; Estructura coherent de l'equip tècnic de definició i implementació del model de gestió tarifària, del model de comercialització i del model d'atenció; Estructura coherent de l'equip de suport en el seguiment i control del projecte: 25 punts.

c) Proposta tècnica: Metodologia de definició del model de gestió tarifària, del model de comercialització, del model d'atenció i Metodologia de seguiment i control del projecte: 24 punts.

 

13.- Data de l'enviament de l'anunci al DOUE: 17 de novembre de 2016.

 

14.- Altres informacions:

Al mateix temps, s'exposa al públic al Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'ATM, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, els quals hauran de regir el contracte de serveis objecte d'aquest anunci.

 

Durant el termini de quinze dies, a comptar dels següents de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podran presentar-se reclamacions que seran resoltes pel Consorci.

 

15.- Despeses de publicació:

Les despeses de publicació dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Pere Torres Grau

Director general