Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Moda.

c) Número d'expedient: MO-01/16.
2. Objecte del contracte

a) Tipologia de contracte: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Serveis per a la producció i gestió de l'edició del 080 Barcelona Fashion de gener/febrer de 2017.

c) Divisió en lots:

Lot 1: Producció, direcció artística i càsting.

Lot 2: Gestió de la premsa nacional i estatal, relacions públiques, protocol i patrocini.

Lot 3: Gestió de la premsa internacional i relacions internacionals.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària i anticipada.

b) Procediment: obert harmonitzat.
4. Pressupost base de licitació: 1.420.311,00 euros (IVA del 21% exclòs), d'acord amb la següent distribució per lots:

Lot 1: 1.239.300,00 euros, IVA del 21% exclòs.

Lot 2: 115.836,00 euros, IVA del 21% exclòs.

Lot 3: 65.175,00 euros, IVA del 21% exclòs.
5. Adjudicació

a) Data: 19 d'octubre de 2016.

b) Contractista:

Lot 1: Esma Proyectos, S.L.

Lot 2: Equipo Singular, S.L.

Lot 3: Equis Equis Ele Comunicación, S.L.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d'adjudicació:

Lot 1: 1.210.000,00 euros, IVA exclòs.

Lot 2: 109.920,00 euros, IVA exclòs.

Lot 3: 58.500,00 euros, IVA exclòs.
6. Data de formalització: 15 de novembre de 2016.
Barcelona, 23 de novembre de 2016
Montserrat Vilalta Cambra

Directora