Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització d'un contracte de servei (AS-62/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació

c) Número d'expedient: AS-62/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Serveis per realitzar una sèrie d'estudis sociològics de caràcter quantitatiu.

b) Butlletí o Diari Oficial, i data de publicació de l'anunci de licitació:

BOPB del 8 d'agost de 2016

DOGC núm. 7179, de 8 d'agost de 2016

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per més d'un criteri (preu i altres)

 

4 Valor estimat del contracte

69.000,00 eur, IVA exclòs

 

5 Adjudicació

a) Data: 15 de novembre de 2016

b) Contractista: INSTITUTO DYM, INVESTIGACIONES Y ASESORAMIENTO ECONÓMICO EN DISTRIBUCIÓN, MERCADOS Y VENTAS, SA

c) Nacionalitat: Espanya

d) Import d'adjudicació: 38.494,00 euros IVA exclòs.

 

6 Formalització del contracte

21 de novembre de 2016

 

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de novembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Decret 2243/2016, de 29 de març)

Soledat Colomé Coca

Tècnica lletrada del Servei de Contractació