Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte tècnic per a la instal·lació d'una caldera i xarxa de biomassa al municipi
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
No havent-se presentat al·legacions en el període d'informació pública del "Projecte tècnic per a la instal.lació d´una caldera i xarxa de biomassa al municipi de Sant Martí Sarroca" redactat per la Diputació de Barcelona amb un pressupost d´execució per contracta IVA inclòs de tres-cents quaranta-quatre mil quatre-cents vint-i-sis euros amb setanta-un cèntims d´euro 344.426,71eur resta definitivament aprovat, la qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 38.2 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

Contra aquest acord, que és acte definitiu a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en tel termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al BOP o DOGC. Potestativament es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació del present anunci al BOP o DOGC. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no és resolt o no es notifica de forma expressa en el termini d'un mes des de la data d'interposició del mateix. Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició referit podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en que el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta. No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

 

Sant Martí Sarroca, 22 de setembre de 2016

 

Antoni Ventura Lluvià

Alcalde