Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (PB. HVB-15345)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
1.- Es fa públic, per a coneixement general, que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, ha formalitzat el contracte que a continuació es detalla.

Perfil del contractant: http://www.infraestructures.cat.

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic de l'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-15345.

c) CPV: 71315100-0.

 3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: Negociat sense publicitat. Ateses les característiques de l'actuació, es considerà adequat licitar conjuntament un contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'avantprojecte; un contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic; un contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i un contracte de serveis per a la posterior direcció d'obra. El primer dels contractes es formalitza inicialment, el segon quan s'aprovi l'avantprojecte i el tercer i quart quan s'aprovi el projecte bàsic.

 

4.- Valor estimat dels contractes: 1.849.853,00 euros.

Pressupost de licitació. Import net: 1.774.853,00 euros. Import total 2.147.572,13 euros.

El desglossament de l'import de licitació es el següent: (a) redacció de l'avantprojecte: 348.499,00 eur (IVA no inclòs) (b) redacció del projecte bàsic: 232.332,00 eur (IVA no inclòs), (c) redacció del projecte executiu: 662.059,00 eur (IVA no inclòs), (d) direcció d'obra: 531.963,00 eur (IVA no inclòs).

 

5.- Formalització:

a) Data d'adjudicació: 10.3.2016.

b) Data de formalització: 26.10.2016.

c) Adjudicatari: Sulkin-Marchissio, SCP _ Ramon Esteve, Estudio de Arquitectura, SLP (UTE).

d) Import d'adjudicació. Import net: 203.740,88 euros. Import total: 246.526,47 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: L'oferta adjudicatària ha obtingut la màxima puntuació total entre les obtingudes per totes les ofertes admeses i no considerades desproporcionades, en aplicació dels criteris de puntuació establerts al Plec de Bases de la licitació en relació a l'oferta econòmica i a l'oferta tècnica.

Les característiques i avantatges determinants de la oferta tècnica respecte de les presentades per la resta de licitadors admesos són les següents, atenent a les puntuacions atorgades en els diferents criteris:

   - Funcionalitat de l'esquema general: Circulacions i posició grans àrees, posició d'accessos.

   - Compliment de nombre i superfície útil de peces del programa.

   - Idoneïtat de la solució arquitectònica: implantació, organització de l'edificació, volumetria.

   - Sistemes constructius que afavoreixen la fabricació en sèrie.

   - Criteris de sostenibilitat funcional.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Francesc Gómez i Munné

Cap del Departament de Contractació