Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Grup del Llibre, SCCL
D'acord amb allò previst a l'article 102 de la Llei de Cooperatives de Catalunya, es fa públic, que l'Assemblea General Extraordinària de GRUP DEL LLIBRE, SCCL amb CIFF60122983, domiciliada a l'avinguda de la República Argentina,83, baixos de Barcelona 08023, celebrada el dia 9 de juliol de 2016 va acordar, per unanimitat dels socis presents i representats, la seva dissolució, iniciant el procés de liquidació i nomenant com a liquidador el senyor Dalmau Moner Codina, veí de Barcelona carrer de J.M.Pich Santasusana, 4 escala esquerra, 1er 1a, President del Consell Rector en el moment de l'assemblea, qui procedirà a l'adjudicació de l'haver social d'acord amb els articles 105 a 107 de la llei. El domicili social de la Cooperativa en liquidació està ubicat al carrer Pau Claris, 162-164 setena planta de Barcelona 08037.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Dalmau Moner Codina

Liquidador