Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de l'obertura del termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert el termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal de fer efectius els tràmits d'audiència i vista esmentats, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que correspongui al seu territori (les adreces consten a l'annex), i consultar l'expedient d'acord amb el que disposa l'article 106.5 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.
Contra l'obertura del termini dels tràmits d'audiència i vista que es detallen a l'annex, les persones interessades no poden interposar recurs per la via judicial. No obstant això, poden presentar-hi al·legacions.
Barcelona, 22 de novembre de 2016
Ricard Calvo Pla

Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Annex

Llista d'expedients afectats i persones interessades
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona ciutat: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona
Núm. d'expedient: 53384/ET-8653-2013.

Infant o adolescent: AGF.

Data del tràmit d'audiència: 09 de maig de 2016.

Persona interessada: Gomez Rodríguez, Francisco Javier.
Núm. d'expedient: 80056/ET-13110-2016.

Infant o adolescent: MMI.

Data del tràmit d'audiència: 24 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Iglesias Mesa, Maria Jose.
Núm. d'expedient: 94784/ED-135604-2016.

Infant o adolescent: AAER.

Data del tràmit d'audiència: 07 de novembre de 2016.

Persona interessada: Espaillat González, Juan Alejandro.
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona
Núm. d'expedient: 87556/ED-135544-2016.

Infant o adolescent: JF.

Data del tràmit d'audiència: 14 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Josefina Ekna Obono.
Núm. d'expedient: 89601/ED-126325-2016.

Infant o adolescent: OB.

Data del tràmit d'audiència: 21 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Ahmed Berrouho i Rachida Chailo.
Núm. d'expedient: 89601/ED-126325-2016.

Infant o adolescent: OB.

Data del tràmit d'audiència: 21 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Ahmed Berrouho i Rachida Chailo.
Núm. d'expedient: 77915/ET-12101-2015.

Infant o adolescent: CBB.

Data del tràmit d'audiència: 10 de novembre de 2016.

Persona interessada: Luis Bermudez Cobo.

 

Núm. de expedient: 77914/ET-12102-2015.

Infant o adolescent: PBB.

Data del tràmit d'audiència: 10 de novembre de 2016.

Persona interessada: Luis Bermudez Cobo.

 

Núm. de expedient: 14365/ET-10515-2003.

Infant o adolescent: ARH.

Data del tràmit d'audiència: 10 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Raquel Hernandez Gonzalez.

 

Núm. de expedient: 89860/ED-127901-2016.

Infant o adolescent: RLR.

Data del tràmit d'audiència: 17 de maig de 2016.

Persona interessada: Miguel Angel Lago Brenes.

 

Núm. de expedient: 89861/ED-127398-2016.

Infant o adolescent: SLC.

Data del tràmit d'audiència: 17 de maig de 2016.

Persona interessada: Miguel Angel Lago Brenes.

 

Núm. de expedient: 87484/ET-12531-2016.

Infant o adolescent: ACHO.

Data del tràmit d'audiència: 15 de novembre de 2016.

Persona interessada: Miguel Angel Chica Casas.

 

Núm. de expedient: 87484/ET-12531-2016.

Infant o adolescent: ACHO.

Data del tràmit d'audiència: 15 de novembre de 2016.

Persona interessada: Jessica Ortiz Pareja.
Núm. de expedient: 79634/ET-12309-2016.

Infant o adolescent: NGM.

Data del tràmit d'audiència: 15 de novembre de 2016.

Persona interessada: Francisco Gomez Centeno.
Núm. d'expedient: 88908/ED-136711-2016.

Infant o adolescent: IFB.

Data del tràmit d'audiència: 2 de novembre de 2016.

Persona interessada: José Antonio Bernal Díez.
Núm. d'expedient: 88907/ED-136709-2016.

Infant o adolescent. JBF.

Data del tràmit d'audiència: 2 de novembre de 2016.

Persona interessada: José Antonio Bernal Díez.