Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis socials (exp. BE-2016-2777)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Passeig del Taulat 266-270, 08019 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

 

--2 Objecte del contracte

a) Descripció: servei social especialitzat d'atenció psicològica a infants i adolescents que hagin estat víctimes d'abusos sexuals, per a les comarques de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre.

Codi CPV: 85311300-5 Serveis de benestar social proporcionat a nens i joves.

Codi CPA: 88.99.11 Serveis d'orientació i assessorament n.c.a.p. per a nens.

b) Divisió en lots:

Lot 1: Comarques de Girona.

Lot 2: Comarques de Tarragona.

Lot 3: Comarques de Lleida.

Lot 4. Comarques de Terres de l'Ebre.

c) Termini d'execució: de l'1 de gener, o des de la signatura del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2017.

d) Pròrroga: fins a 8 anys més.

e) Número d'expedient: BE-2016-2777.

 

--3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària, de despesa anticipada.

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: varis criteris.

 

--4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 52.800,00 euros, IVA del 10% no inclòs.

Lot 1: 13.200,00 eur

Lot 2: 15.840,00 eur

Lot 3: 13.200,00 eur

Lot 4: 10.560,00 eur

b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions incloses): 686.400,00 euros.

 

--5 Garanties

a) Garantia provisional: no es requereix.

b) Garantia definitiva: 2% de l'import d'adjudicació.

 

--6 Obtenció d'informació i documentació

a) Lloc: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf.

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no procedeix.

b) Solvència:

b.1) Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis de l'empresa dels 3 darrers exercicis tancats, en què la mitjana dels imports dels 3 exercicis haurà de ser igual o superior a l'import del lot o sumatori dels lots als quals es presenta l'oferta, IVA inclòs.

El patrimoni net no pot ser negatiu.

b.2) Solvència tècnica:

L'import executat en serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en l'any de major execució, dins dels darrers 5 anys ha de ser igual o superior a:

Lot 1: 11.220,00 eur

Lot 2: 13.464,00 eur

Lot 3: 11.220,00 eur

Lot 4: 8.976,00 eur

En cas de presentar oferta a més d'un lot, l'import executat ha de ser igual o superior al del sumatori previst del conjunt d'aquests lots.

 

--8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14:00 hores del dia 14 de desembre de 2016.

b) Documentació a presentar: en tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a la planta 16a, al Servei de Contractació i Patrimoni.

 

--9 Obertura de les proposicions.

a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar d'acord amb un judici de valor i que es relacionen al punt 10.a d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a les 10:00 hores del dia 19 de desembre de 2016.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al punt 10.b d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres C tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1 i la data es farà pública al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, un cop valorada la documentació continguda als sobres B.

 

--10 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives particulars. Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació dels criteris d'adjudicació quantificables automàticament es distribuirà de la següent manera:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor: fins a 37 punts.

b) Criteris quantificables automàticament: fins a 63 punts.

 

--11 Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Jaume Serra i Casals

Director de Serveis