Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació d'itinerari del servei públic regular de transport de viatgers per carretera entre l'Ametlla de Segarra, Cervera, Sant Guim de Freixenet i Torà (V-6455)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
L'empresa Cots Alsina, SL ha sol·licitat autorització per modificar les condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera entre l'Ametlla de Segarra, Cervera, Sant Guim de Freixenet i Torà (V-6455). Aquesta modificació comportarà la incorporació de noves parades, la reestructuració del conjunt d'expedicions amb un augment del total d'expedicions anuals i la modificació dels horaris.

S'obre un període d'informació pública perquè, durant el termini de 30 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, les entitats i els particulars interessats, un cop examinada la sol·licitud a les dependències del Servei Territorial de Transports de Lleida (av. de Madrid, 38) o de Barcelona (c. d'Aragó, 244) o de Tarragona (c. Anselm Clavé, 1), puguin presentar, durant el termini indicat i en hores d'oficina, mitjançant un escrit dirigit al servei esmentat, les observacions que considerin pertinents.

 

Lleida, 22 de novembre de 2016

 

Josep Condal i Gou

Cap del Servei Territorial de Transports de Lleida