Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de revisió periòdica de l'autorització ambiental de l'activitat de tractament i revestiment de metalls i materials plàstics, promoguda per l'empresa Anodicolor, SLU, al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. B1RP140675)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud de revisió periòdica de l'autorització ambiental formulada per Anodicolor, SLU, per exercir l'activitat de tractament i revestiment de metalls i materials plàstics, amb emplaçament previst al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. B1RP140675).

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveuen els articles 62 i 63 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre, que finalitza amb resolució que dicta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, c. Aragó, 244-248, i al web del Departament (adreça http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit, i en el cas de les entitats ambientals, també telemàticament a través del web Tràmits o el Canal Empresa.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Xavier Nicolau Tarrats

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada