Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament (exp. PTOP-2016-736)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Subministraments.

c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona.

d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax 93.495.80.01.

f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

g) Adreça d'internet del perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Número d'expedient: PTOP-2016-736.

 

-2 Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: subministrament.

b) Descripció de l'objecte: servei d'instal·lació, manteniment i reposició de productes de màquines de vending a les seus del Departament de Territori i Sostenibilitat situades a l'avinguda Josep Tarradellas, 2-6, a l'avinguda Diagonal, 523-525 i al carrer Aragó, 244-248, totes tres a Barcelona.

c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi 42933000-5.

d) Divisió en lots:

Lot 1: servei d'instal·lació, manteniment i reposició de productes de màquines de vending a la seu de DTES a l'avinguda Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona.

Lot 2: servei d'instal·lació, manteniment i reposició de productes de màquines de vending a la seu de DTES a l'avinguda Diagonal, 523-525, de Barcelona.

Lot 3: servei d'instal·lació, manteniment i reposició de productes de màquines de vending a la seu de DTES al carrer Aragó, 244-248, de Barcelona.

e) Lloc de lliurament dels béns: Catalunya.

f) Termini de lliurament dels béns: la durada del contracte.

g) Durada del contracte: des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.

h) Admissió de pròrrogues: se'n preveu una de 12 mesos.

 

-3 Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: anticipada.

b) Procediment: obert amb les mesures de gestió eficient en la tramitació previstes a l'article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:1. Criteris avaluables mitjançant fórmules: 50 punts, que es desglossen de la forma següent:

1.1. Proposta econòmica: 50 punts. 

-4 Valor estimat del contracte: 64.500,00 euros.

VEC del Lot 1: 34.000,00 euros.

VEC del Lot 2: 12.750,00 euros.

VEC del Lot 3: 17.750,00 euros.

 -5 Garanties exigibles:

a) Garantia provisional: no se n'exigeix.

b) Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

 

-6 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no se n'exigeix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: els documents necessaris per acreditar la solvència econòmica i financera són els enunciats a l'article 75.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L'empresa licitadora ha d'acreditar un volum anual de negoci referit a l'any de major volum dels darrers tres anys per un import mínim de 34.000,00 euros per al Lot 1, de 12.750,00 euros per al Lot 2 i de 17.750,00 euros per al Lot 3.

En cas de licitar per un contracte, un sol lot o varis lots, quan el seu valor estimat no excedeixi els 35.000,00 euros, no s'han d'acreditar els requisits de solvència econòmica.

En cas de presentar-se a més d'un lot, l'import anual que l'empresa licitadora ha d'acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot pel qual liciti. En cas que la xifra total resultant de la suma dels lots als quals es liciti no excedeixi del 35.000,00 euros, l'empresa licitadora no ha d'acreditar els requisits de solvència econòmica. L'acreditació d'aquest import es farà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades al registre oficial en el que estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els enunciats a l'article 77.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L'empresa ha de presentar relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers cinc anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. L'import anual que l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc anys, en subministraments d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte, és el del valor estimat del contracte o del lot a què es presenti o de la seva anualitat mitjana si és inferior al valor estimat del contracte o del lot.

En cas de licitar per un contracte, un sol lot o varis lots, quan el seu valor estimat no excedeixi els 35.000,00 euros, no s'han d'acreditar els requisits de solvència tècnica.

En cas de presentar-se a més d'un lot, l'import anual que l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc anys, en subministraments d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte dels lots a què es vulgui presentar, és la suma dels valors estimats dels lots a què es presenti o de la seva anualitat mitjana si és inferior al valor estimat dels lots. En cas que la xifra total resultant de la suma dels lots als quals es liciti no excedeixi dels 35.000,00 euros, l'empresa licitadora no ha d'acreditar els requisits de solvència tècnica.

Els subministraments efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic, o quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.

d) Contractes reservats: no.

 

-7 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Servei de Contractació i Subministraments.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

d) Telèfons: 93.495.81.75, 93.495.81.93.

e) Fax: 93.495.80.01.

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

g) Perfil del contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes

h) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.

 

-8 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 15 de desembre de 2016.

b) Documentació a presentar: la que requereix el Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Servei de Contractació i Subministraments, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a planta. 08029 Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos, comptats des de la data d'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives dels licitadors respecte de les condicions o dels termes d'execució de l'objecte del contracte.

 

-9 Obertura de les ofertes econòmiques

a) Entitat: Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.

c) Localitat: 08029 Barcelona.

d) Data: el dia 19 de desembre de 2016.

e) Hora: a les 10 hores.

 

-10 Altres informacions

Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat d'entrada corresponent d'un registre oficial de l'Administració pública on es faci constar l'hora i la data d'entrada en el registre, que en cap cas pot ser posterior a les 13 hores 00 minuts 00 segons de la data límit de presentació de proposicions.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, cal justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus com a màxim a les 13 hores 00 minuts 00 segons del mateix dia i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o per correu electrònic a l'adreça contractacio.tes@gencat.cat com a màxim a les 23 hores 59 minuts del mateix dia. 

-11 Despeses d'anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari.

 

-12 Per obtenir més informació sobre les condicions d'execució del contracte, es pot consultar el perfil del contractant.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Agustí París i Roig

Director de Serveis