Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre extracte de convocatòria a la BDNS de les subvencions per a ajudes econòmiques a activitats esportives que desenvolupin infants i/o adolescents en situació de risc social per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Osona de Serveis Socials
Administració pública: Consorci d'Osona de Serveis Socials

Codi Administració Pública: I00000474

Òrgan: Consorci d'Osona de Serveis Socials

Codi òrgan: I00000474

BDNS (identif.): 323335

Referència convocatòria: SUBV_COSS_01_2016

 

Descripció convocatòria: Extracte de la resolució de Presidència de data 7 de novembre, per la qual es convoquen les subvencions per ajudes econòmiques destinades a activitats esportives que desenvolupin infants i/o adolescents en situació de risc social.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias/organo/I00000474):

 

Primer. Beneficiaris:

Famílies d'infants i/o adolescents de 6 a 16 anys que es trobin en situació de risc social i disposin de seguiment i valoració per part d'educadors de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i que participin en una activitat esportiva com a instrument d'integració social

 

Segon. Objecte:

Regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de les subvencions destinades a finançar el cost total o parcial de la despesa total o parcial per activitats esportives que realitzin infants i/o adolescents amb risc social.

 

Tercer. Bases reguladores:

BOP de Barcelona de data 20 d'octubre de 2016 i BOP de Girona nº 200 de data 19 d'octubre de 2016

 

Quart. Import:

Import total de la convocatòria: 2.800,00 eur.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Abans del 30 de novembre de 2016

 

Els models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines del Consorci i al tauler d'edictes electrònic: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9822340003

 

Vic, 22 de novembre de 2016

 

Joan Carles Rodríguez Casadevall

President