Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització d'un contracte de subministrament (exp. NEG-63/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal d'Osona
En compliment del que estableix l'article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant aquest anunci es fa pública la formalització d'un contracte de subministrament que s'indica a continuació:

 

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consell Comarcal d'Osona

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 23/2016

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Subministrament

b) Descripció: Subministrament, instal·lació i posada en marxa de dos transformadors a l'EDAR de Vic

c) Diari oficial i data de publicació de l'anunci d'adjudicació: DOGC núm. 7249 del 17/11/2016

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d'adjudicació: Amb més d'un criteri d'adjudicació

 

4.- Pressupost base de licitació: 35.782,36 euros, més l'IVA corresponent

 

5.- Adjudicació:

a) Òrgan: Comissió Permanent del Ple

b) Data: 9 de novembre de 2016

c) Contractista: Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, SL

d) Nacionalitat: Espanyola

e) Import de l'adjudicació: 29.455,00 euros, més el 21% d'IVA

Data de formalització: 10 de novembre de 2016Vic, 22 de novembre de 2016

 

Anna Seijas i Vila

Gerent