Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre subhasta de parcel·les dins del sector la Teulera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
D'acord amb el Plec de condicions economico-administratives per a la venda en subhasta pública de parcel·les dins del Sector La Teulera (S-3) de Santa Cristina d'Aro, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte al BOP de Girona o al DOGC de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte d'examen i reclamacions.

Simultàniament queda obert el termini de presentació de proposicions en base al Plec de Clàusules, el text del qual serà publicat íntegrament a la pàgina web municipal.

 

Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Plaça Catalunya núm. 1

17246 Santa Cristina d'Aro

Telèfon: 972 837010 - 972836088

www.santacristina.cat

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

 

Objecte del contracte

És objecte de la venda, pel procediment obert i sistema de subhasta, d'acord amb les condicions que es contenen en el present Plec, les finques propietat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro que seguidament es detallen:

1) Parcel·la 3 Illa B del projecte de reparcel·lació, amb correspondència del carrer Rafael Casanova 12

2) Parcel·la 11 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Enric Heriz Campaneria núm. 6

3) Parcel·la 12 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Enric Heriz Campaneria núm. 8

4) Parcel·la 13 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Enric Heriz Campaneria núm. 10

5) Parcel·la 14 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Enric Heriz Campaneria núm. 12

6) Parcel·la 7 illa Sa del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer President Lluis Companys núm. 7

7) Parcel·la 6 illa Sa del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer President Lluis Companys núm. 5

8) Parcel·la 5 illa Sa del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer President Lluis Companys núm. 3

9) Parcel·la 4 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Joan Casas i Arxer núm. 9

10) Parcel·la 5 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Joan Casas i Arxer núm. 7

11) Parcel·la 6 illa K del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Joan Casas i Arxer núm. 5

12) Parcel·la 2 illa Ac del projecte de reparcel·lació de la Teulera i amb correspondència del carrer Rafel Casanova núm. 22

 

Procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: subhasta pública

 

Garanties

La garantia provisional és equivalent al 2% del tipus de licitació per a cada parcel·la.

 

Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació : vint-i-sis dies naturals a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de condicions economico-administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

 

Obertura de pliques

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament situada a la Plaça Catalunya número 1 de Santa Cristina d'Aro a les 12:00 hores del primer dia hàbil següent al termini de finalització de la presentació de proposicions. D'acord amb la llei 39/2015, els dissabtes es consideren com a dies inhàbils.

 

Santa Cristina d'Aro, 7 de novembre de 2016

 

Xavier Sala i Congost

Alcalde