Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització del contracte dels serveis d'assessoria jurídica del Programa municipal per a la Dona (exp. AS-48/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació

c) Número d'expedient: AS-48/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Contracte de serveis

b) Descripció de l'objecte: serveis d'assessoria jurídica del Programa Municipal per a la Dona.

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:

BOPB de 20 de juny de 2016

DOGC núm. 7143, de 16 de juny de 2016

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per més d'un criteri (preu i altres)

 

4 Tipus licitatori39,50 euros/hora IVA exclòs

 

5 Adjudicació

a) Data: 8 de novembre de 2016

b) Contractista: MARIA CARMEN ORIOL VINAIXA

c) Nacionalitat: Espanya

d) Import d'adjudicació: Per un preu/hora de 36,50 euros IVA exclòs i per un import màxim per al període contractual de 82.160,00 euros IVA exclòs. 

6 Formalització del contracte10 de novembre de 2016

 

L'Hospitalet de Llobregat, 22 de novembre de 2016

 

La regidora de govern d'Igualtat i Gent Gran

 

P. d. (Decret 2300/2016, de 31 de març)

Amelia García Álvarez

Lletrada del Servei de Contractació