Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre proves selectives d'un lloc de treball de director del Museu de l'Empordà, mitjançant sistema de concurs
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Figueres
Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 223, de data 22 de novembre de 2016, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves selectives d'un director del Museu de l'Empordà mitjançant el sistema de concurs.

El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Figueres, 22 de novembre de 2016

 

Marta Felip Torres

Alcaldessa presidenta