Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de la Memòria valorada d'obres de millora de la pavimentació i senyalització de la intersecció entre els carrers Boix i Galzeran
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Bigues i Riells
Per decret d'alcaldia de data 22 de novembre de 2016, s'ha aprovat la memòria valorada per a les obres de millora de la pavimentació i senyalització de la intersecció entre els carrers Boix i Galzeran, on s'ha acordat:

 

Primer: Aprovar la Memòria Valorada per a les obres de millora de la pavimentació i la senyalització de la intersecció entre els carrers Boix i Galzeran, amb un pressupost de contracte de 50.834,18eur (IVA inclòs).

 

Segon: Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí informatiu local, i inserir-ho al tauler d'anuncis de la corporació.

 

El que es posa en general coneixement, a fi de que qualsevol interessat pugui consultar l'expedient.

 

Bigues i Riells, 22 de novembre de 2016

 

Joan Galiano Peralta

Alcalde