Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Olèrdola


Es fa públic per al coneixement general, mitjançant publicació Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril les següents contractacions de personal:

- Amb efectes del dia 1 de novembre es contracta per interinitat del Sr. Alfonso Redondo Villanueva com a personal d' oficis per a la substitució del Sr. Salvador Duran. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals que representa el 100% de la jornada. Decret 443/2016.

- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta al Sr. Josep Lluís Filter Hernández. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals que representa el 100% de la jornada.Decret 476/2016.

 

CONTRACTES DE PRÀCTIQUES DEL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL:- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta a la Sra. Mariona Rosell Mulinari com a arquitecta tècnic, a jornada completa. Decret 468/2016.

- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta a la Sra. Tania Herrera Márquez com a tècnica de cultura, a jornada completa. Decret 465/2016.

- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta a al Sr. Christian Alexandre Villanueva Salazar com a personal de brigada, a jornada completa. Decret 464/2016.

- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta a al Sr. Jaime Morales Barbera com a auxiliar administratiu especialista en TIC'S, a jornada completa. Decret 467/2016.

- Amb efectes del dia 15 de novembre de 2016 es contracta a al Sr. Gabriel Escuder Santiago com a auxiliar administratiu, a jornada completa. Decret 466/2016.

 

Olèrdola, 22 de novembre de 2016

 

Lucas Ramírez Búrdalo

Alcalde president