Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a actes administratius
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya
 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha dictat els actes administratius les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència i d'acord amb el que preveuen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), i d'acord amb allò que disposa l'article 58.4.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències del Servei de Procediments i Règim Disciplinari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (c. Diputació, 92, 6a planta, 08015 Barcelona), dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Contra aquests actes administratius les persones interessades poden interposar el tipus de recurs que s'especifica en cada cas.

 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

 

Elena del Barrio Casasnovas

Responsable de Règim Sancionador

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: HPB201400188.

Persona interessada: Pedro García Mota i Marina García Mota.

Acte administratiu que es notifica: requeriment d'informació i documentació.

 

Núm. d'expedient: HPB201500101.

Persona interessada: Maria Luisa Velázquez Chacón.

Acte administratiu que es notifica: requeriment de pagament de sanció.

 

Núm. d'expedient: HLB201600182.

Persona interessada: Vicente Escobairo Antolín.

Acte administratiu que es notifica: requeriment dipòsit llibre de l'edifici (c/Garcilaso, 158, de Sabadell) al Registre de la Propietat nº2 Sabadell.