Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del mapa de capacitat acústica
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
22/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
En la sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi, elaborat pels tècnics del direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la redacció que figura en l'expedient.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'expedient s'exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de l'última publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de l'ajuntament i la web municipal http://www.pradelldelateixeta.cat/, als efectes que les persones interessades puguin examinar l'expedient en la Secretaria municipal de l'ajuntament, de dilluns a divendres (excepte els dimecres) de 9 a 14 hores, i es puguin presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s'estimin convenients.

En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període d'informació pública, el Mapa s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

 

Pradell de la Teixeta, 22 de desembre de 2016

 

Mar Amorós Mas

Alcaldessa