Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de millora dels murs i senyalització del tram final del camí ignasià
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
22/08/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Manresa
El projecte d'obra municipal ordinària "Projecte de Millora de murs i senyalització del tram final del camí ignasià", que té un pressupost de 123.966,94 eur (IVA exclòs), es va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2016. En no haver-se presentat al.legacions durant el període d'exposició pública, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva amb efectes des del dia 13 d'agost de 2016.

Es fa pública l'esmentada aprovació per a coneixement general, en compliment d'allò que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa i sense perjudici que es consideri oportú plantejar altres recursos, es pot interposar, potestativament recurs de reposició davant l'Alcalde o bé recurs jurisdiccional contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona. Si s'opta pel recurs de reposició, no es pot presentar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el primer o bé hagi transcorregut un mes des de la seva presentació i no s'hagi obtingut resposta.

Si s'opta pel recurs de reposició, el termini per interposar-lo és d'un mes; si el recurs que es vol interposar és directament el contenciós administratiu, el termini que es té és de dos mesos. En ambdós casos, el termini compta des de l'endemà del dia de la publicació d'aquest anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La interposició de recursos no suspèn l'execució dels actes administratius.

 

Manresa, 22 d'agost de 2016

 

Valentí Junyent i Torras

Alcalde president