Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de subministrament d'estris de neteja i articles de cuina per als centres penitenciaris de Catalunya 2016 (exp. JU-42/16 GEEC 2015 1109)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació, c. Pau Claris, 81, 5a planta, 08010 Barcelona, telèfon 93.316.41.00, fax 93.316.42.72.

c) Número d'expedient: JU-42/16 GEEC 2015 1109.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

-2 Objecte del contracte

a) Tipus: subministraments.

b) Descripció de l'objecte: AN/SCC Subministrament estris neteja i articles cuina per als centres penitenciaris de Catalunya 2016.

c) Lots: lot 1 estris de neteja; lot 2 bosses de deixalles; lot 3 cel·luloses; lot 4 articles de cuina; lot 5 parament de taula.

d) CPV: 39224300-1.

e) Data i mitjà de publicació de l'anunci de licitació: 3 de març de 2016 al Diari Oficial de la Unió Europea, 22 de març de 2016 al Boletín Oficial del Estado i 22 de març de 2016 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

-4 Valor estimat del contracte

453.068,25 eur.

 

-5 Pressupost base de licitació

Import net: 453.068,25 eur; IVA: 95.144,34 eur; import total: 548.212,59 eur, distribuït en lots de la manera següent:

 

Lot

Import base eur

IVA eur (21 %)

Import total eur

1

60.090,45

12.618,99

72.709,44

2

126.458,50

26.556,29

153.014,79

3

224.126,70

47.066,61

271.193,31

4

31.197,60

6.551,50

37.749,10

5

11.195,00

2.350,95

13.545,95

 

-6 Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 15 de juny de 2016.

b) Data de formalització: 13 de juliol de 2016.

c) Contractista:

 

Lot

Concepte

Adjudicatari

1

Estris de neteja

DIS RIVAS, SL

2

Bosses de deixalles

MAKROPLAS, SL

3

Cel·luloses

EL CORTE INGLÉS, SA

4

Articles de cuina

DIS RIVAS, SL

5

Parament de taula

DIS RIVAS, SL

 

d) Import d'adjudicació: import net: 328.368,38 eur; IVA: 68.957,37 eur; import total: 397.325,75 eur, distribuïts en lots de la manera següent:

 

 Import d'adjudicació
Lot

Import base eur

IVA eur (21 %)

Import total eur

1

44.624,03

9.371,05

53.995,08

2

99.025,75

20.795,41

119.821,16

3

154.436,65

32.431,70

186.868,35

4

21.425,95

4.499,45

25.925,40

5

8.856,00

1.859,76

10.715,76

 

 

Barcelona, 21 de setembre de 2016

 

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general