Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules del contracte mixt de la redacció dels projectes executius, l'execució de l'obra de la reforma i ampliació del pavelló Club d'Esports Vendrell, per a la seva utilització amb motiu dels XVIII Jocs Mediterranis, per a l'esport d'handbol, i la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat en fase d'execució de les obres i convocatòria de la licitació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Vendrell
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2016, va aprovar el plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques que ha de regir el contracte mixt de la redacció dels projectes executius, l'execució de l'obra de la reforma i ampliació del pavelló Club d'Esports Vendrell, per a la seva utilització amb motiu dels XVIII Jocs Mediterranis, per a l'esport d'Handbol i la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat en fase d'execució de les obres i convocar la licitació, que es durà a terme amb subjecció al què seguidament s'expressa:

 

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament del Vendrell.

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Àrea de Contractació.

2) Domicili: Pl. Vella, 1, 1ª planta.

3) Localitat i codi postal: 43700 El Vendrell.

4) Telèfon: 977166404.

5) Telefax: 977166452.

6) Correu electrònic: contractacio@elvendrell.net.

7) Direcció d'internet del perfil del contractant: www.elvendrell.net.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: El termini màxim d'acceptació de les consultes serà fins al moment en què manquin 5 dies hàbils per a l'acabament del termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: 46/2016 

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Contracte mixt d'obres i de serveis.

b) Descripció: Redacció dels projectes executius i la posterior execució de l'obra de reforma i ampliació del pavelló Club d'Esports Vendrell, a partir del projecte bàsic "Reforma i ampliació del pavelló del Club d'Esports Vendrell" redactat pels serveis tècnics municipals i la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat en fase d'execució de les obres.

c) Divisió per lots i nombres de lots/nombres d'unitats:

Lot 1 _ Redacció dels dos projectes executius i posterior execució de l'obra de reforma i ampliació del pavelló Club d'Esports Vendrell.

Lot 2 _ Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra de reforma i ampliació del pavelló del Club d'Esports Vendrell i el control de qualitat en fase d'execució de les obres.

 

d) Lloc d'execució:

Domicili: Club d'Esports Vendrell

Localitat i codi postal: El Vendrell 43700.

e) Termini d'execució: 7 mesos.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) CPV (Referència de nomenclatura):

Lot 1:

71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexes

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos

45000000-7 Treballs de construcció

Lot 2:

71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgent.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d'adjudicació:

Lot 1: Redacció dels dos projectes executius i posterior execució de l'obra de reforma i ampliació del pavelló Club d'Esports Vendrell.

 

CRITERIS

PUNTUACIÓ

MODE

Oferta econòmica

51

Fórmula
Millores addicionals

Execució de la Millora 1: 8 punts

Execució de la Millora 2: 1 punts

Execució de la Millora 3 :9 punts

18

Judici de valor

Valoració de la memòria de l'organització, coordinació i metodologia del procés constructiu proposat

31

  

 

Lot 2: Coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra de reforma i ampliació del pavelló del Club d'Esports Vendrell i el control de qualitat en fase d'execució de les obres.

 

CRITERIS

PUNTUACIÓ

MODE

Oferta econòmica

60

Fórmula

Valoració de la memòria de l'organització, coordinació i metodologia de la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat en fase d'execució d'obra

40

Judici de valor

 

 

4. Valor estimat del contracte: 1.347.859,60 euros eur, IVA exclòs:

Lot 1 _ 1.329.635,92 euros, IVA exclòs

Lot 2 _ 18.223,68 euros, IVA exclòs

 

5. Pressupost base de licitació: 1.123.216,33 eur, IVA exclòs; 235.875,42 eur d'IVA.

Lot 1:

- redacció dels dos projectes executius: 40.480,00 eur, IVA exclòs; 48.980,80 eur, IVA inclòs

- execució de les obres: 1.067.549,93 eur, IVA exclòs; 1.291.735,41 eur, IVA inclòs

Lot 2: 15.186,40 eur, IVA exclòs, 18.375,54 eur, IVA inclòs

 

6. Garanties exigides.

Definitiva (%): 5 % de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

 

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació :En el cas de participar en el lot 1 haurà d'acreditar la solvència tècnica en la forma indicada a l'apartat següent, així com acreditar disposar de la classificació següent:

 

Grup

Subgrup

Categoria actual

Categoria RD 1098/2001

A

1

2

C

C

2

3

D

C

3

3

D

 

 

b) Solvència econòmica i financera:

En el cas de participar en el lot 2:

- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos haurà de ser almenys de 27.335, 52 euros, que és una vegada i mitja el valor estimat del lot en què participa quan la seva durada no és superior a un any

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en dit registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en el qual hagi d'estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seu llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

- També es podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant la presentació d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins el termini de presentació de les ofertes, per un import no inferior al valor estimat del lot en què participa, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en el cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer-se efectiu en el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment. L'acreditació d'aquest requeriment s'efectuarà mitjançant certificat expedit per la companyia asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança en els casos que procedeixi.

Solvència tècnica i professional:

En el cas de participar en el lot 1 haurà d'acreditar la solvència tècnica, així com acreditar disposar de la classificació de l'apartat a) :

- L'Autor dels projectes executius haurà de tenir la titulació indicada a l'article 10 de la llei 38/1999 d'ordenació de l'edificació, amb una experiència en la redacció com autor de com a mínim dos projectes de rehabilitació/reforma significativa/ampliació/nova construcció, d'equipaments esportius, en els darrers 5 anys, i que l'import anual acumulat a l'any de major execució sigui igual o superior a 930.744 euros que és el 70% del valor estimat del lot 1.

En el cas de participar en el lot 2:

- Experiència en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o naturalesa a la qual correspongui l'objecte del contracte, que s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs o subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels cinc darrers anys, en obres d'edificació , avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a 12.756,58 euros, que correspon al 70 % del valor estimat dels lots en què participa. A efectes de determinar la correspondència entre els treballs o subministraments acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a aquest darrer s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyin uns i altres, i en els demés casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. Mínim exigit: Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic

 

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOPT. Aquest termini finalitzarà abans de les 14.00 h.

b) Modalitat de presentació: Presencial o per correu.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Registre General de l'Ajuntament del Vendrell.

2. Domicili: Pl. Vella, 1, planta baixa.

3. Localitat i codi postal: El Vendrell _ 43700.

 

9. Obertura d'ofertes:

a) Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament del Vendrell.

b) Adreça: Plaça Vella, núm.1

c) Localitat i codi postal: El Vendrell _ 43700.

d) Data i hora: S'anunciarà al perfil del contractant.

 

10. Despeses de publicitat: A càrrec de l'adjudicatari, fins un màxim de 3.000 eur

 

El Vendrell, 21 de setembre de 2016

 

Martí Carnicer Vidal

Alcalde president