Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria de la plaça d'interventor de fons
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Vendrell
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 181, de data 21 de setembre de 2016, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí, de la plaça vacant d'interventor/a de fons de l'Ajuntament del Vendrell.

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat.

 

El Vendrell, 21 de setembre de 2016

 

Martí Carnicer Vidal

Alcalde