Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre concurs públic d'enginyer/a informàtic/a (exp. 900063/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Metropolità del Taxi


¡Per decret de Gerència de data 17 de novembre de 2016, s'ha resolt convocar concurs públic per a la contractació temporal en pràctiques d'un/a tècnic/a superior enginyer/a informàtic/a, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei de Projectes i Avaluació de l'Institut Metropolità del Taxi.

Les bases de selecció del citat concurs es trobaran a Administració de Personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat, l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Sebastià Grau i Àvila

Secretari